Меморандум

Вторият международен образователен форум „Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и спецификата на поколенията“, организиран от Община Варна се проведе периода 07 - 09.09.2022 година,  в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН) и Националното сдружение на Общините в Република България. В рамките на събитието се включиха 246 участници от Варна, София, Пловдив, Омуртаг, Стара Загора, Пазарджик, Велико Търново, Силистра, Караджово и Мало Конаре. Освен от България присъствено и онлайн с доклади се включиха учители, инспектори, изследователи и представители на местни власти от Румъния, Финландия, Полша, Испания, Кипър, Гърция, Турция, Италия

След като споделиха практики, участниците във форума се обединиха около следните ключови за развитието на образованието акценти:

 • Дигиталната трансформация в образованието е процес, който  изисква да се търси и установи разумен баланс между изкуствен и човешки интелект.
 • Проектно- базираният  и компетентностен подход са в основата на иновациите в  обучението във всички етапи на образованието.
 • Важността на формиращо,  а не етикиращо оценяване за развитието и по-високата успеваемост на децата и младите хора.
 • Необходимостта от гъвкавост и персонализация в обучението, като отговор на потребностите на съвременните поколения.
 • Възможността за диференцирано  учене в групи според възможностите и начина им на усвояване на знания.
 • Създаване на образователна среда, която предполага споделяне, толерантност, хуманизъм.
 • Значимостта на психичното и емоционално здраве на деца, учители и родители, особено след пандемията от Ковид 19.
 • Насърчаване на кариерното ориентиране през целия живот и платформи за партньорство между средни, висши училища и бизнес.
 • Осигуряване на съвременните технологии и технологични средства за подпомагане ученето на децата със специални образователни потребности.
 • Целенасоченост по отношение на формиране на общностите в подкрепа на образователната система:
  • Общност от родители, подкрепящи децата и училището;
  • Професионална общност от учители – мотивирани, развиващи се,  удовлетворени;
  • Общности от ученици/ студенти – мотивирани, креативни, вдъхновени;
  • Общности от всички участници в образователния процес за изграждане на ефективна образователна среда.
 • Създаване на нов подход към първоначалната и последваща квалификация на педагогическите специалисти , с  „ усещане пулса на времето“,  обратна връзка и чуване гласа на децата.
 • Осигурява наставнически програми за  учители, които сега навлизат в професията, както и  подкрепата за кандидат – студенти, които да избират учителската професия. 
 • Връщане на „Ученикът“ в центъра на образователния процес като активен участник, изследовател, емоционално ангажиран в ученето.  
 • Иницииране от МОН на  национално изследване за ефективността на алтернативни системи за учене (Сугестопедия, Монтесори педагогика, Сендовска система, Валфдорска педагогика, Режио Емилия педагогика) и да предложи възможности за гъвкавото им прилагане в образователните институции.