Условия за регистрация

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за участие в Международен образователен форум

Настоящите общи условия определят отношенията между участниците и Дирекция „Образование и младежки дейности“ - Община Варна  в Международния образователен форум и информира за обработването на лични данни. Възможно е общите условия да претърпят промени, за които участниците са длъжни да се информират своевременно.

ЗА УЧАСТНИЦИ СЕ ПРИЕМАТ ЛИЦАТА:
•    Попълнили коректно регистрационната форма поместена на сайта http://www.edfor.varna.bg/;
•    Получили потвърждение от Дирекция „Образование и младежки дейности“ - Община Варна за одобрението на попълнената регистрационна форма;
•    Изпратили своята презентация, оформени спрямо предварително дефинираните изисквания, в определените за това срокове;
•    Запознати с всички описани на сайта условия и приели тяхното изпълнение.

УЧАСТНИЦИТЕ СА ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ:
•    Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани от Дирекция „Образование и младежки дейности“ - Община Варна;
•    Предоставените презентации ще бъдат съхранявани, обработвани и публикувани от Дирекция „Образование и младежки дейности“ - Община Варна;
•    Ще бъдат заснемани по време на събитието, като избрана част от фото и видео материалите може да бъде публикувана в сайта на Международния образователен форум, в социалните мрежи и други места;
•    Разпространяването на рекламни съобщения под каквато и да е форма по време на събитието е строго забранено, освен ако това не става с изричното съгласие на Дирекция „Образование и младежки дейности“ - Община Варна;
•    Продължителността на събитието зависи от заявения брой презентации, а също и от възможността на авторите те да бъдат представени;
•    Провеждането на социална програма зависи от броя на желаещите да се включат в нея, а също и от метеорологичните условия;
•    Редът за представяне на презентациите в предварително обявената програма може да бъде променен по усмотрение на Дирекция „Образование и младежки дейности“ - Община Варна;
•    Всяка презентация трябва да бъде представена лично от автора/авторите.  Допуска се това да бъде извършено от друго лице, с изричното предварително съгласие на Дирекция „Образование и младежки дейности“ - Община Варна;
•    При наличието на повече от един автор на презентацията, всеки един от тях се третира като отделен участник т.е. попълва се отделна регистрационна форма;
•    Сертификати се изпращат само и единствено по електронната поща на участници;
•    Форумът е насочен към учени и професионалисти в сферата на образованието, като нейният капацитет е ограничен до 350 участници;
•    Цялата кореспонденция между тях и Дирекция „Образование и младежки дейности“ - Община Варна е конфиденциална. Тя не може да бъде публично оповестявана или предоставяна на трети лица;
•    На събитието не се допускат лица под 18-годишна възраст.

УЧАСТНИЦИТЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ:
•    Предоставените от тях лични данни са верни и актуални;
•    Предоставените от тях презентации са авторски или имат изричното съгласие на техните автори и/или съавтори да бъдат представени, както и че те също са запознати и съгласни с настоящите условия, описани в този документ;
•    Носят пълна отговорност за съдържанието на предоставените от тях презентации, както и за възможните последствия от оповестяването му.

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ - ОБЩИНА ВАРНА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ:
•    При проблеми с издаването на виза, пътуването, настаняването или каквито и да са други проблеми, свързани с престоя на участниците;
•    При промяна на цените и/или условията за настаняване в хотелите, посочени на сайта на форума;
•    За съдържанието на предоставените от участниците презентации, както и за възможните последствия от оповестяването му;
•    За промени в предварително оповестената програма на събитието, настъпили поради отсъствието на някои от участниците или други обстоятелства;
•    В случай, че участник пропусне да представи своята презентация, поради настъпили промени в програмата на събитието.

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ - ОБЩИНА ВАРНА МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО НА ЛИЦА, КОИТО:
•    Не желаят да предоставят валиден документ, удостоверяващ тяхната самоличност;
•    Не желаят да предоставят валиден документ, удостоверяващ факта, че са изпълнили всички необходими условия за участие;
•    Разпространяват рекламни съобщения под каквато и да е форма, освен ако това не става с изричното предварително съгласие на Дирекция „Образование и младежки дейности“ - Община Варна;
•    Възпрепятстват нормалното му провеждане;
•    Са в явно нетрезво състояние или нарушават общоприетия морал;
•    Уронват престижа и/или доброто име на Дирекция „Образование и младежки дейности“ - Община Варна, участниците, други лица или организации.

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ - ОБЩИНА ВАРНА МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕЗЕНТАЦИИ:
•    Нямащи връзка с тематичните направления на съответното събитие;
•    С неясни или неуредени авторски права;
•    Уронващи престижа и/или доброто име на трети лица или организации;
•    Когато предоставените от участника файлове могат да окажат негативно влияние върху техническото оборудване;

Можете да научите повече за организаторите от тук: сайт на Община Варна